IDM v6.38 Build 8 fix lỗi fake key

dm (Internet Download Manager) là một phần mềm tăng tốc độ tải xuống tập tin trên mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.