Java script chuyển hướng liên kết bên ngoài cho Wordpres hoặc Blogger

Chia sẻ Script chuyển hướng đến liên kết bên ngoài trang website, giúp bạn thông báo cho người dùng sắp rời khỏi trang website của chính hoặc do một số mục đích khác. Ví dụ như thông báo hoặc chiến Rút gọn link kiếm tiền với website.

Bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới lên trên thẻ đóng </body> hoặc </head> đều được các bạn nhé.

Ví như https://www.google.com/ thành https://gocmienphi.com/redirect-to/?url=https://www.google.com/

CODE Java script chuyển hướng liên kết

<script type="text/javascript">
      var tn_url = 'https://gocmienphi.com/redirect-to/';
      var tn_domains = ['mediafire.com', 'www.fshare.vn', 'fshare.vn', 'mega.nz', 'drive.google.com'];
</script>
<script>
function tn_get_url(e) {
  var n = document.createElement("a");
  return n.href = e, n
}
function tn_get_host_name(e) {
  var n;
  return void 0 === e || null === e || "" === e || e.match(/^\#/) ? "" : -1 === (e = tn_get_url(e)).href.search(/^http[s]?:\/\//) ? "" : (n = e.href.split("/")[2], (n = n.split(":")[0]).toLowerCase())
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
  if ("undefined" != typeof tn_url) {

    var l = document.getElementsByTagName("a");
    if ("undefined" == typeof tn_domains)
      if ("undefined" == typeof tn_exclude_domains);
      else
        for (o = 0; o < l.length; o++) {
          var t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"));
          t.length > 0 && -1 === tn_exclude_domains.indexOf(t) ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href : "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
        } else
          for (var o = 0; o < l.length; o++)(t = tn_get_host_name(l[o].getAttribute("href"))).length > 0 && tn_domains.indexOf(t) > -1 ? l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href: "magnet:" === l[o].protocol && (l[o].href = tn_url + "?url=" + l[o].href)
  }
});
</script>

[‘mediafire.com’, ‘www.fshare.vn’, ‘fshare.vn’, ‘mega.nz’, ‘drive.google.com’] là các domain bạn muốn chuyển hướng bên ngoài, các bạn có thêm hoặc xóa bớt tùy ý nhé.

Viết một bình luận