Chèn tiêu đề và nguồn khi coppy bài viết cho website

Việc đau đầu nhất của blogger là bị người khác sao chép bài viết của mình mà không ghi nguồn. Nhưng đoạn code sau đây sẽ giúp bạn cũng như những khách chuyên sao chép nội dung tự động có tiêu đề và link nguồn sao chép mỗi khi dán nội dung vừa sao chép.

Chèn tiêu đề và liên kết gốc của bài viết khi người khác coppy.

Ảnh phía dưới đây cho các bạn dễ hình dung nhé.

ảnh demo coppy có nguồn.

Hướng dẫn sử dụng

Vui lòng chèn nó trước thẻ đóng  </body>

<script type='text/javascript'>
!function(e,t){var n="getSelection",o="removeAllRanges",i="addRange",l="parentNode",a="firstChild",d="appendChild",r="removeChild",s="test",c="innerHTML";if(e[n]){var p,g,f,h,u,y;t.addEventListener("copy",function(C){for(g=C.target;3===g.nodeType;)g=g[l];if(h=t.createElement("div"),(p=e[n]())&&p.rangeCount&&(p=p.getRangeAt(0))&&(f=p.cloneRange(),p=p.cloneContents())){for(;u=p[a];)h[d](u);if(!/^(pre|code)$/i[s](g.nodeName||"")&&!/(^|\s)no-attribution(\s|$)/i[s](g.className||"")){var v=e.location.href;h[c]+="<br><br>© "+t.title+'<br>Source: <a href="'+v+'">'+v+"</a>"}y=t.createRange(),t.body[d](h),y.selectNodeContents(h),p=e[n](),p[o](),p[i](y),setTimeout(function(){h[l][r](h),p[o](),p[i](f)})}},!1)}}(window,document);
</script>

Bạn có thể thay chữ Source: thành chữ Nguồn: trong đoạn code trên nhé.

Chúc các bạn thành công.

Viết một bình luận