Cách phát hiện khách dùng AdBlock truy cập website bằng javascipt (có thông báo).

Rất nhiều webmaster đâu đầu khi khách hàng dùng AdBlock truy cập trang web, dẫn đến quảng cáo không hiển thị đồng nghĩa bạn sẽ không có doanh thu. Hoặc đơn giản AdBlock làm cho một số đoạn mã javascript trên web của bạn không hoạt động được. Dẫn đến bị mất doanh thu từ quảng cáo (mà quảng cáo đa số là dùng javascript thôi).

Ở website kiemlua có rất nhiều code js, html, css hay bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://kiemlua.com/webmaster/

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các cách để thông báo đến người dùng có dùng AdBlock khi truy cập website của bạn sẽ có thông báo yêu cầu tắt AdBlock để truy cập được trang web.

Có rất nhiều cách để làm điều này, mình sẽ hướng dẫn từng cách một.

Cách 1: Dùng code thủ công.

Với cách này thì hơi phức tạp 1 chút, yêu cầu bạn phải biết sơ sơ về code.

Dán đoạn code này vào trước thẻ đóng </head>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
<script>
function whenCaptchaChecked() { 
 jQuery('#invisibleCaptchaShortlink').removeClass('disabled').removeAttr('disabled');
}
function adBlockNotDetected() {
}
function adBlockDetected() {
  $("#adb_detected").html("Please disable Adblock to proceed to the destination page.").css('display', 'inline-block').addClass("alert alert-danger");
 $(".g-recaptcha").hide();
 $(".btn-primary").hide();
 $(".captcha-check").hide();
 $(".text-center").hide();
}
if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {
  adBlockDetected();
} else {
  var importFAB = document.createElement('script');
  importFAB.onload = function() {
    fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)
    fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);
  };
  importFAB.onerror = function() {
    adBlockDetected();
  };
  importFAB.integrity = 'sha256-xjwKUY/NgkPjZZBOtOxRYtK20GaqTwUCf7WYCJ1z69w=';
  importFAB.crossOrigin = 'anonymous';
  importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.min.js';
  document.head.appendChild(importFAB);
}
</script>

Sau đó thêm đoạn này mà bạn muốn hiển thị thông báo khi khách hàng dùng adblock

<div id="adb_detected" style="margin: 10px"></div>

Dùng code này nội dung cần ẩn khi khách truy cập có adblock

 <div class="text-center"> nội dung cần ẩn </div>

Như vậy là xong rồi bạn nhé, cực đơn giản. Khi khách truy cập mà có adblock nó sẽ thông báo như dòng ảnh dưới đây.

khách truy cập mà có adblock nó sẽ thông báo

Cách 2: Dùng code tự động.

Với cách này rất dễ, bạn chỉ cần dán dòng code này vào trước </head> là được. Trên blogger của google hoặc wordpress đều được luôn bạn nhé.

<script type="text/javascript" charset="utf-8">
// Place this code snippet near the footer of your page before the close of the /body tag
              
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}(';q P=\'\',28=\'29\';1R(q i=0;i<12;i++)P+=28.11(D.K(D.O()*28.H));q 2l=8,2L=4w,35=4x,2T=19,37=F(t){q o=!1,i=F(){z(k.1j){k.2B(\'2N\',e);G.2B(\'26\',e)}S{k.2C(\'2E\',e);G.2C(\'2b\',e)}},e=F(){z(!o&&(k.1j||4y.2A===\'26\'||k.2U===\'2W\')){o=!0;i();t()}};z(k.2U===\'2W\'){t()}S z(k.1j){k.1j(\'2N\',e);G.1j(\'26\',e)}S{k.2F(\'2E\',e);G.2F(\'2b\',e);q n=!1;2Y{n=G.4z==4v&&k.1Y}2j(r){};z(n&&n.36){(F a(){z(o)J;2Y{n.36(\'14\')}2j(e){J 4u(a,50)};o=!0;i();t()})()}}};G[\'\'+P+\'\']=(F(){q t={t$:\'29+/=\',4q:F(e){q d=\'\',l,r,i,s,c,a,n,o=0;e=t.n$(e);1g(o<e.H){l=e.17(o++);r=e.17(o++);i=e.17(o++);s=l>>2;c=(l&3)<<4|r>>4;a=(r&15)<<2|i>>6;n=i&63;z(2M(r)){a=n=64}S z(2M(i)){n=64};d=d+V.t$.11(s)+V.t$.11(c)+V.t$.11(a)+V.t$.11(n)};J d},13:F(e){q n=\'\',l,c,d,s,r,i,a,o=0;e=e.1w(/[^A-4r-4s-9\\+\\/\\=]/g,\'\');1g(o<e.H){s=V.t$.1H(e.11(o++));r=V.t$.1H(e.11(o++));i=V.t$.1H(e.11(o++));a=V.t$.1H(e.11(o++));l=s<<2|r>>4;c=(r&15)<<4|i>>2;d=(i&3)<<6|a;n=n+R.U(l);z(i!=64){n=n+R.U(c)};z(a!=64){n=n+R.U(d)}};n=t.e$(n);J n},n$:F(t){t=t.1w(/;/g,\';\');q n=\'\';1R(q o=0;o<t.H;o++){q e=t.17(o);z(e<1t){n+=R.U(e)}S z(e>4t&&e<4A){n+=R.U(e>>6|4B);n+=R.U(e&63|1t)}S{n+=R.U(e>>12|2D);n+=R.U(e>>6&63|1t);n+=R.U(e&63|1t)}};J n},e$:F(t){q o=\'\',e=0,n=4I=1A=0;1g(e<t.H){n=t.17(e);z(n<1t){o+=R.U(n);e++}S z(n>4J&&n<2D){1A=t.17(e+1);o+=R.U((n&31)<<6|1A&63);e+=2}S{1A=t.17(e+1);2I=t.17(e+2);o+=R.U((n&15)<<12|(1A&63)<<6|2I&63);e+=3}};J o}};q a=[\'4K==\',\'4H\',\'4G=\',\'4C\',\'4D\',\'4E=\',\'4F=\',\'4p=\',\'4o\',\'48\',\'49=\',\'4a=\',\'4b\',\'47\',\'46=\',\'42\',\'43=\',\'44=\',\'45=\',\'4c=\',\'4d=\',\'4k=\',\'4l==\',\'4m==\',\'4n==\',\'4j==\',\'4i=\',\'4e\',\'4f\',\'4g\',\'4h\',\'4L\',\'4M\',\'5h==\',\'5i=\',\'5j=\',\'41=\',\'5g==\',\'5f=\',\'5b\',\'5c=\',\'5d=\',\'5e==\',\'5l=\',\'5m==\',\'5t==\',\'5u=\',\'5v=\',\'5s\',\'5r==\',\'5n==\',\'5o\',\'5p==\',\'5q=\'],y=D.K(D.O()*a.H),Y=t.13(a[y]),b=Y,C=1,f=\'#5a\',r=\'#59\',g=\'#4T\',w=\'#4U\',Q=\'\',W=\'4V!\',v=\'4W 4S 4R 4N\\\'4O 4P 4Q 2e 2h. 4X\\\'s 4Y. 56 57\\\'t?\',p=\'58 55 54-4Z, 51 52\\\'t 53 5w V 3C 3i.\',s=\'I 3k, I 3l 3t 3m 2e 2h. 3v 3w 3s!\',o=0,u=0,n=\'3r.3q\',l=0,M=e()+\'.2i\';F h(t){z(t)t=t.1L(t.H-15);q n=k.2k(\'3u\');1R(q o=n.H;o--;){q e=R(n[o].1S);z(e)e=e.1L(e.H-15);z(e===t)J!0};J!1};F m(t){z(t)t=t.1L(t.H-15);q e=k.3o;x=0;1g(x<e.H){1l=e[x].1D;z(1l)1l=1l.1L(1l.H-15);z(1l===t)J!0;x++};J!1};F e(t){q o=\'\',e=\'29\';t=t||30;1R(q n=0;n<t;n++)o+=e.11(D.K(D.O()*e.H));J o};F i(o){q i=[\'3x\',\'3e==\',\'3d\',\'3f\',\'2p\',\'3j==\',\'3g=\',\'3h==\',\'3p=\',\'3Z==\',\'3R==\',\'3P==\',\'3N\',\'3O\',\'3S\',\'2p\'],r=[\'2x=\',\'3y==\',\'3T==\',\'3X==\',\'3W=\',\'3U\',\'3V=\',\'3M=\',\'2x=\',\'3D\',\'3B==\',\'3z\',\'3A==\',\'3E==\',\'3K==\',\'3J=\'];x=0;1M=[];1g(x<o){c=i[D.K(D.O()*i.H)];d=r[D.K(D.O()*r.H)];c=t.13(c);d=t.13(d);q a=D.K(D.O()*2)+1;z(a==1){n=\'//\'+c+\'/\'+d}S{n=\'//\'+c+\'/\'+e(D.K(D.O()*20)+4)+\'.2i\'};1M[x]=2c 2a();1M[x].23=F(){q t=1;1g(t<7){t++}};1M[x].1S=n;x++}};F A(t){};J{2y:F(t,r){z(3I k.N==\'3H\'){J};q o=\'0.1\',r=b,e=k.1e(\'1o\');e.16=r;e.j.1m=\'1I\';e.j.14=\'-1n\';e.j.10=\'-1n\';e.j.1d=\'24\';e.j.X=\'3G\';q d=k.N.32,a=D.K(d.H/2);z(a>15){q n=k.1e(\'27\');n.j.1m=\'1I\';n.j.1d=\'1C\';n.j.X=\'1C\';n.j.10=\'-1n\';n.j.14=\'-1n\';k.N.3F(n,k.N.32[a]);n.1c(e);q i=k.1e(\'1o\');i.16=\'3c\';i.j.1m=\'1I\';i.j.14=\'-1n\';i.j.10=\'-1n\';k.N.1c(i)}S{e.16=\'3c\';k.N.1c(e)};l=3Y(F(){z(e){t((e.1U==0),o);t((e.1X==0),o);t((e.1P==\'2V\'),o);t((e.1N==\'2o\'),o);t((e.1F==0),o)}S{t(!0,o)}},21)},1Q:F(e,m){z((e)&&(o==0)){o=1;G[\'\'+P+\'\'].1s();G[\'\'+P+\'\'].1Q=F(){J}}S{q p=t.13(\'3Q\'),c=k.3n(p);z((c)&&(o==0)){z((2L%3)==0){q d=\'3L=\';d=t.13(d);z(h(d)){z(c.1K.1w(/\\s/g,\'\').H==0){o=1;G[\'\'+P+\'\'].1s()}}}};q f=!1;z(o==0){z((35%3)==0){z(!G[\'\'+P+\'\'].2X){q l=[\'5k==\',\'5D==\',\'77=\',\'78=\',\'76=\'],s=l.H,r=l[D.K(D.O()*s)],n=r;1g(r==n){n=l[D.K(D.O()*s)]};r=t.13(r);n=t.13(n);i(D.K(D.O()*2)+1);q a=2c 2a(),u=2c 2a();a.23=F(){i(D.K(D.O()*2)+1);u.1S=n;i(D.K(D.O()*2)+1)};u.23=F(){o=1;i(D.K(D.O()*3)+1);G[\'\'+P+\'\'].1s()};a.1S=r;z((2T%3)==0){a.2b=F(){z((a.X<8)&&(a.X>0)){G[\'\'+P+\'\'].1s()}}};i(D.K(D.O()*3)+1);G[\'\'+P+\'\'].2X=!0};G[\'\'+P+\'\'].1Q=F(){J}}}}},1s:F(){z(u==1){q C=3a.75(\'38\');z(C>0){J!0}S{3a.73(\'38\',(D.O()+1)*21)}};q c=\'74==\';c=t.13(c);z(!m(c)){q h=k.1e(\'79\');h.1W(\'7a\',\'7f\');h.1W(\'2A\',\'1i/7e\');h.1W(\'1D\',c);k.2k(\'7d\')[0].1c(h)};7b(l);k.N.1K=\'\';k.N.j.1b+=\'T:1C !1a\';k.N.j.1b+=\'1y:1C !1a\';q Q=k.1Y.1X||G.2f||k.N.1X,y=G.7h||k.N.1U||k.1Y.1U,a=k.1e(\'1o\'),b=e();a.16=b;a.j.1m=\'2s\';a.j.14=\'0\';a.j.10=\'0\';a.j.X=Q+\'1E\';a.j.1d=y+\'1E\';a.j.2w=f;a.j.1Z=\'72\';k.N.1c(a);q d=\'<a 1D="71://6R.6S"><2z 16="2v" X="2t" 1d="40"><2q 16="2u" X="2t" 1d="40" 5x:1D="6Q:2q/6P;6N,6O+6T+6U+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+B+6Z+70+6Y/6X/6V/6W/7g/7H+/7E/7B+7D/7C+7F/7G/7z/7w/7m/7n/7l+7k/7i+7j+7x+7p+7v+7s/7q+7r/7t+7u/7o+7A+7y+7c+6L/5W+5X/5V/5U/5R+5S+5T/5Y+5Z+69+6a+E+68/67/61/62/66/5Q/+5P/6M++5E/5F/5C+5B/5y+5z+5A==">;</2z></a>\';d=d.1w(\'2v\',e());d=d.1w(\'2u\',e());q i=k.1e(\'1o\');i.1K=d;i.j.1m=\'1I\';i.j.1B=\'1O\';i.j.14=\'1O\';i.j.X=\'5G\';i.j.1d=\'5H\';i.j.1Z=\'2m\';i.j.1F=\'.6\';i.j.2S=\'2R\';i.1j(\'5N\',F(){n=n.5O(\'\').5M().5L(\'\');G.2Z.1D=\'//\'+n});k.1J(b).1c(i);q o=k.1e(\'1o\'),Z=e();o.16=Z;o.j.1m=\'2s\';o.j.10=y/7+\'1E\';o.j.5I=Q-5J+\'1E\';o.j.5K=y/3.5+\'1E\';o.j.2w=\'#6b\';o.j.1Z=\'2m\';o.j.1b+=\'L-1x: "6c 6A", 1r, 1q, 1p-1u !1a\';o.j.1b+=\'6B-1d: 6z !1a\';o.j.1b+=\'L-1k: 6y !1a\';o.j.1b+=\'1i-1z: 1v !1a\';o.j.1b+=\'1y: 6v !1a\';o.j.1P+=\'2J\';o.j.34=\'1O\';o.j.6w=\'1O\';o.j.6x=\'2Q\';k.N.1c(o);o.j.6C=\'1C 6D 6J -6K 6I(0,0,0,0.3)\';o.j.1N=\'3b\';q Y=30,A=22,x=18,M=18;z((G.2f<2g)||(6H.X<2g)){o.j.33=\'50%\';o.j.1b+=\'L-1k: 6E !1a\';o.j.34=\'6F;\';i.j.33=\'65%\';q Y=22,A=18,x=12,M=12};o.1K=\'<39 j="1h:#6G;L-1k:\'+Y+\'1G;1h:\'+r+\';L-1x:1r, 1q, 1p-1u;L-1T:6u;T-10:1f;T-1B:1f;1i-1z:1v;">\'+W+\'</39><2H j="L-1k:\'+A+\'1G;L-1T:6t;L-1x:1r, 1q, 1p-1u;1h:\'+r+\';T-10:1f;T-1B:1f;1i-1z:1v;">\'+v+\'</2H><6i j=" 1P: 2J;T-10: 0.2G;T-1B: 0.2G;T-14: 2d;T-2K: 2d; 2P:6j 6h #6g; X: 25%;1i-1z:1v;"><p j="L-1x:1r, 1q, 1p-1u;L-1T:2O;L-1k:\'+x+\'1G;1h:\'+r+\';1i-1z:1v;">\'+p+\'</p><p j="T-10:6d;"><27 6e="V.j.1F=.9;" 6f="V.j.1F=1;" 16="\'+e()+\'" j="2S:2R;L-1k:\'+M+\'1G;L-1x:1r, 1q, 1p-1u; L-1T:2O;2P-6k:2Q;1y:1f;6l-1h:\'+g+\';1h:\'+w+\';1y-14:24;1y-2K:24;X:60%;T:2d;T-10:1f;T-1B:1f;" 6r="G.2Z.6s();">\'+s+\'</27></p>\'}}})();G.2n=F(t,e){q r=6q.6p,i=G.6m,a=r(),n,o=F(){r()-a<e?n||i(o):t()};i(o);J{6n:F(){n=1}}};q 2r;z(k.N){k.N.j.1N=\'3b\'};37(F(){z(k.1J(\'1V\')){k.1J(\'1V\').j.1N=\'2V\';k.1J(\'1V\').j.1P=\'2o\'};2r=G.2n(F(){G[\'\'+P+\'\'].2y(G[\'\'+P+\'\'].1Q,G[\'\'+P+\'\'].6o)},2l*21)});',62,478,'|||||||||||||||||||style|document||||||var|||||||||if||vr6||Math||function|window|length||return|floor|font||body|random|xcJQCflAmpis||String|else|margin|fromCharCode|this||width|||top|charAt||decode|left||id|charCodeAt|||important|cssText|appendChild|height|createElement|10px|while|color|text|addEventListener|size|thisurl|position|5000px|DIV|sans|geneva|Helvetica|NhnwYPCjqO|128|serif|center|replace|family|padding|align|c2|bottom|0px|href|px|opacity|pt|indexOf|absolute|getElementById|innerHTML|substr|spimg|visibility|30px|display|bPqodbIKMt|for|src|weight|clientHeight|babasbmsgx|setAttribute|clientWidth|documentElement|zIndex||1000||onerror|60px||load|div|KkUCuxqIgh|ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789|Image|onload|new|auto|ad|innerWidth|640|blocker|jpg|catch|getElementsByTagName|VABjXzYzJp|10000|cfVDoTdmsN|none|cGFydG5lcmFkcy55c20ueWFob28uY29t|image|BGWRSzJxTu|fixed|160|FILLVECTID2|FILLVECTID1|backgroundColor|ZmF2aWNvbi5pY28|ekgBSgaBPk|svg|type|removeEventListener|detachEvent|224|onreadystatechange|attachEvent|5em|h1|c3|block|right|WSpSwDLzQd|isNaN|DOMContentLoaded|300|border|15px|pointer|cursor|neMuFFBFgq|readyState|hidden|complete|ranAlready|try|location|||childNodes|zoom|marginLeft|nsJjjBITZC|doScroll|rMwHazIJjv|babn|h3|sessionStorage|visible|banner_ad|anVpY3lhZHMuY29t|YWQubWFpbC5ydQ|YWQuZm94bmV0d29ya3MuY29t|YWdvZGEubmV0L2Jhbm5lcnM|YWR2ZXJ0aXNpbmcuYW9sLmNvbQ|awesome|YS5saXZlc3BvcnRtZWRpYS5ldQ|understand|have|my|querySelector|styleSheets|Y2FzLmNsaWNrYWJpbGl0eS5jb20|kcolbdakcolb|moc|in|disabled|script|Let|me|YWRuLmViYXkuY29t|YmFubmVyLmpwZw|ZmF2aWNvbjEuaWNv|YmFubmVyX2FkLmdpZg|c3F1YXJlLWFkLnBuZw|site|YWQtbGFyZ2UucG5n|bGFyZ2VfYmFubmVyLmdpZg|insertBefore|468px|undefined|typeof|YWR2ZXJ0aXNlbWVudC0zNDMyMy5qcGc|d2lkZV9za3lzY3JhcGVyLmpwZw|Ly9wYWdlYWQyLmdvb2dsZXN5bmRpY2F0aW9uLmNvbS9wYWdlYWQvanMvYWRzYnlnb29nbGUuanM|Q0ROLTMzNC0xMDktMTM3eC1hZC1iYW5uZXI|YWRzYXR0LmFiY25ld3Muc3RhcndhdmUuY29t|YWRzYXR0LmVzcG4uc3RhcndhdmUuY29t|YWRzLnp5bmdhLmNvbQ|aW5zLmFkc2J5Z29vZ2xl|YWRzLnlhaG9vLmNvbQ|YXMuaW5ib3guY29t|NDY4eDYwLmpwZw|MTM2N19hZC1jbGllbnRJRDI0NjQuanBn|YWRjbGllbnQtMDAyMTQ3LWhvc3QxLWJhbm5lci1hZC5qcGc|c2t5c2NyYXBlci5qcGc|NzIweDkwLmpwZw|setInterval|cHJvbW90ZS5wYWlyLmNvbQ||QWRDb250YWluZXI|QWRBcmVh|QWRGcmFtZTE|QWRGcmFtZTI|QWRGcmFtZTM|QWQ3Mjh4OTA|QWQzMDB4MjUw|YWQtY29udGFpbmVy|YWQtY29udGFpbmVyLTE|YWQtY29udGFpbmVyLTI|QWQzMDB4MTQ1|QWRGcmFtZTQ|QWRMYXllcjE|RGl2QWQx|RGl2QWQy|RGl2QWQz|RGl2QWRB|RGl2QWQ|QWRzX2dvb2dsZV8wNA|QWRMYXllcjI|QWRzX2dvb2dsZV8wMQ|QWRzX2dvb2dsZV8wMg|QWRzX2dvb2dsZV8wMw|YWQtZm9vdGVy|YWQtbGI|encode|Za|z0|127|setTimeout|null|91|178|event|frameElement|2048|192|YWQtaGVhZGVy|YWQtaW1n|YWQtaW5uZXI|YWQtbGFiZWw|YWQtZnJhbWU|YWRCYW5uZXJXcmFw|c1|191|YWQtbGVmdA|RGl2QWRC|RGl2QWRD|you|re|using|an|like|looks|adb8ff|FFFFFF|Welcome|It|That|okay|income||we|can|keep|advertising|without|Who|doesn|But|777777|EEEEEE|YmFubmVyX2Fk|YWRCYW5uZXI|YWRiYW5uZXI|YWRBZA|YWRUZWFzZXI|Z2xpbmtzd3JhcHBlcg|QWRJbWFnZQ|QWREaXY|QWRCb3gxNjA|Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS9hZHNlbnNlL3N0YXJ0L2ltYWdlcy9mYXZpY29uLmljbw|YmFubmVyYWQ|IGFkX2JveA|YWRzZW5zZQ|Z29vZ2xlX2Fk|b3V0YnJhaW4tcGFpZA|c3BvbnNvcmVkX2xpbms|cG9wdXBhZA|YWRzbG90|YWRfY2hhbm5lbA|YWRzZXJ2ZXI|YmFubmVyaWQ|making|xlink|Uv0LfPzlsBELZ|3eUeuATRaNMs0zfml|gkJocgFtzfMzwAAAABJRU5ErkJggg|dEflqX6gzC4hd1jSgz0ujmPkygDjvNYDsU0ZggjKBqLPrQLfDUQIzxMBtSOucRwLzrdQ2DFO0NDdnsYq0yoJyEB0FHTBHefyxcyUy8jflH7sHszSfgath4hYwcD3M29I5DMzdBNO2IFcC5y6HSduof4G5dQNMWd4cDcjNNeNGmb02|uJylU|Ly93d3cuZ3N0YXRpYy5jb20vYWR4L2RvdWJsZWNsaWNrLmljbw|u3T9AbDjXwIMXfxmsarwK9wUBB5Kj8y2dCw|Kq8b7m0RpwasnR|160px|40px|minWidth|120|minHeight|join|reverse|click|split|QhZLYLN54|14XO7cR5WV1QBedt3c|x0z6tauQYvPxwT0VM1lH9Adt5Lp|F2Q|bTplhb|pyQLiBu8WDYgxEZMbeEqIiSM8r|kmLbKmsE|uI70wOsgFWUQCfZC1UI0Ettoh66D|szSdAtKtwkRRNnCIiDzNzc0RO|E5HlQS6SHvVSU0V|j9xJVBEEbWEXFVZQNX9||CGf7SAP2V6AjTOUa8IzD3ckqe2ENGulWGfx9VKIBB72JM1lAuLKB3taONCBn3PY0II5cFrLr7cCp|UIWrdVPEp7zHy7oWXiUgmR3kdujbZI73kghTaoaEKMOh8up2M8BVceotd||||BNyENiFGe5CxgZyIT6KVyGO2s5J5ce|SRWhNsmOazvKzQYcE0hV5nDkuQQKfUgm4HmqA2yuPxfMU1m4zLRTMAqLhN6BHCeEXMDo2NsY8MdCeBB6JydMlps3uGxZefy7EO1vyPvhOxL7TPWjVUVvZkNJ|MjA3XJUKy|1HX6ghkAR9E5crTgM|0t6qjIlZbzSpemi|fff|Arial|35px|onmouseover|onmouseout|CCC|solid|hr|1px|radius|background|requestAnimationFrame|clear|nipmDSFuLH|now|Date|onclick|reload|500|200|12px|marginRight|borderRadius|16pt|normal|Black|line|boxShadow|14px|18pt|45px|999|screen|rgba|24px|8px|UADVgvxHBzP9LUufqQDtV|e8xr8n5lpXyn|base64|iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAKAAAAAoCAMAAABO8gGqAAAB|png|data|blockadblock|com|1BMVEXr6|sAAADr6|v792dnbbdHTZYWHZXl7YWlpZWVnVRkYnJib8|PzNzc3myMjlurrjsLDhoaHdf3|Ly8vKysrDw8O4uLjkt7fhnJzgl5d7e3tkZGTYVlZPT08vLi7OCwu|fn5EREQ9PT3SKSnV1dXks7OsrKypqambmpqRkZFdXV1RUVHRISHQHR309PTq4eHp3NzPz8|sAAADMAAAsKysKCgokJCRycnIEBATq6uoUFBTMzMzr6urjqqoSEhIGBgaxsbHcd3dYWFg0NDTmw8PZY2M5OTkfHx|enp7TNTUoJyfm5ualpaV5eXkODg7k5OTaamoqKSnc3NzZ2dmHh4dra2tHR0fVQUFAQEDPExPNBQXo6Ohvb28ICAjp19fS0tLnzc29vb25ubm1tbWWlpaNjY3dfX1oaGhUVFRMTEwaGhoXFxfq5ubh4eHe3t7Hx8fgk5PfjY3eg4OBgYF|http|9999|setItem|Ly95dWkueWFob29hcGlzLmNvbS8zLjE4LjEvYnVpbGQvY3NzcmVzZXQvY3NzcmVzZXQtbWluLmNzcw|getItem|Ly93d3cuZG91YmxlY2xpY2tieWdvb2dsZS5jb20vZmF2aWNvbi5pY28|Ly9hZHZlcnRpc2luZy55YWhvby5jb20vZmF2aWNvbi5pY28|Ly9hZHMudHdpdHRlci5jb20vZmF2aWNvbi5pY28|link|rel|clearInterval|UimAyng9UePurpvM8WmAdsvi6gNwBMhPrPqemoXywZs8qL9JZybhqF6LZBZJNANmYsOSaBTkSqcpnCFEkntYjtREFlATEtgxdDQlffhS3ddDAzfbbHYPUDGJpGT|head|css|stylesheet|aa2thYWHXUFDUPDzUOTno0dHipqbceHjaZ2dCQkLSLy|innerHeight|RUIrwGk|qdWy60K14k|EuJ0GtLUjVftvwEYqmaR66JX9Apap6cCyKhiV|0idvgbrDeBhcK|HY9WAzpZLSSCNQrZbGO1n4V4h9uDP7RTiIIyaFQoirfxCftiht4sK8KeKqPh34D2S7TsROHRiyMrAxrtNms9H5Qaw9ObU1H4Wdv8z0J8obvOo|wd4KAnkmbaePspA|I1TpO7CnBZO|1FMzZIGQR3HWJ4F1TqWtOaADq0Z9itVZrg1S6JLi7B1MAtUCX1xNB0Y0oL9hpK4|KmSx|0nga14QJ3GOWqDmOwJgRoSme8OOhAQqiUhPMbUGksCj5Lta4CbeFhX9NN0Tpny|uWD20LsNIDdQut4LXA|BKpxaqlAOvCqBjzTFAp2NFudJ5paelS5TbwtBlAvNgEdeEGI6O6JUt42NhuvzZvjXTHxwiaBXUIMnAKa5Pq9SL3gn1KAOEkgHVWBIMU14DBF2OH3KOfQpG2oSQpKYAEdK0MGcDg1xbdOWy|iqKjoRAEDlZ4soLhxSgcy6ghgOy7EeC2PI4DHb7pO7mRwTByv5hGxF|YbUMNVjqGySwrRUGsLu6|VOPel7RIdeIBkdo|CXRTTQawVogbKeDEs2hs4MtJcNVTY2KgclwH2vYODFTa4FQ|h0GsOCs9UwP2xo6|Lnx0tILMKp3uvxI61iYH33Qq3M24k|QcWrURHJSLrbBNAxZTHbgSCsHXJkmBxisMvErFVcgE|ejIzabW26SkqgMDA7HByRAADoM7kjAAAAInRSTlM6ACT4xhkPtY5iNiAI9PLv6drSpqGYclpM5bengkQ8NDAnsGiGMwAABetJREFUWMPN2GdTE1EYhmFQ7L339rwngV2IiRJNIGAg1SQkFAHpgnQpKnZBAXvvvXf9mb5nsxuTqDN|ISwIz5vfQyDF3X|cIa9Z8IkGYa9OGXPJDm5RnMX5pim7YtTLB24btUKmKnZeWsWpgHnzIP5UucvNoDrl8GUrVyUBM4xqQ|b29vlvb2xn5|MgzNFaCVyHVIONbx1EDrtCzt6zMEGzFzFwFZJ19jpJy2qx5BcmyBM|oGKmW8DAFeDOxfOJM4DcnTYrtT7dhZltTW7OXHB1ClEWkPO0JmgEM1pebs5CcA2UCTS6QyHMaEtyc3LAlWcDjZReyLpKZS9uT02086vu0tJa|v7'.split('|'),0,{}));

</script>

Khi khách truy cập sẽ có thông báo như ảnh này bên dưới.

Thông báo khi khách truy cập có bật adblock

Trong trường hợp bạn muốn cá nhân hóa cái bản thông báo bên trên bạn có thể truy cập vào trang chủ của https://blockadblock.com/ nhé. Sau đó chọn như ảnh bên dưới thôi nè, rồi tùy chỉnh từng cái để đến bước cuối cùng lấy code thôi.

Tùy chỉnh cá nhân hóa bản thông báo.

Sau khi tùy chỉnh xong thì bạn nhấn lấy code thôi, nó cũng sẽ ra đoạn code giống như trên và chỉ cần dán vào trước thẻ đóng </head> để nó hoạt động là được. Cực đơn giản.

Như vậy là mình đã hướng dẫn 2 bước cơ bản nhất để bạn chặn khách hàng truy cập web có bật adblock để tối ưu lại doanh thu từ ads nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm: Hướng dẫn chèn code lên header của Blogger mới nhất 2021

Chúc các bạn thành công.